Klinické scénáře


počet nalezených případů: 8

Krvácení do trávicího traktu jako hlavní příznak těžké urosepse

Pacientka s hematemezí a melénou je přijata k provedení akutní gastrofibroskopie. Nenalezen chirurgický zdroj krvácení, nicméně přítomné známky sepse. Pátráno po origu, nalezena dilatace dutého systému pravé ledviny pro nefrolithiasu, následuje rozvoj septického šoku a respiračního selhání. Pacientka přijata na oddělení intenzivní medicíny k další terapii. Zavedena masivní vasopresorická a inotropní podpora, CRRT a hemodynamický monitoring. Postupná stabilizace oběhu, snižování dávky katecholaminů, opakované krvácení do nefrostomie při koagulopatii a trombocytopenii. Nefrostomie extrahována, zaveden JJstent, po krátké době pacientka extubována. Zahájena rehabilitace, nadále nutná intermitentní hemodialýza. Přeložena 14.den na JIP interní kliniky, 18.den na lůžkové oddělení v místě bydliště.

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Hana Harazim, vloženo: 2011-09-15 21:00:38

Syndrom toxického šoku

Mladá žena přijata v bezvědomí na kliniku infekčních nemocí, v anamnéze odebrané od manžela zvracení, průjem a horečky trvající jeden den. Laboratorní a klinické vyšetření potvrzuje diagnozu septického šoku, při aspekci pacientky odstraněn výrazně použitý vaginální tampon. Zahájena empirická antibiotická léčba, podpora oběhu vasopresory a transport pacientky na pracoviště intenzivní medicíny. Následně stabilizace oběhu, korekce vnitřního prostředí a septické koagulopatie, normalizace tekutinové bilance, rehabilitace. Původní výsev petechiálního exantému na končetinách a hrudníku následován erytémem rukou, zápěstí, nohou a bérců. Také zvýšená citlivost a pálení jazyka. Překlad na kliniku infekčních chorob 5.den.

Pacientka propuštěna do domácího ošetření 15.den, bez potíží, bez otoků, bez exantemu.

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Hana Harazim, vloženo: 2012-05-23 10:52:04

Klostridiová kolitida

Případ starší pacientky, do té doby zdravé pacientky, která utrpěla jeden z nejčastějších úrazu v seniorském věku- zlomeninu krčku stehenní kosti. Ačkoli operační ošetření fraktury bylo nekomplikované a dobře hojící se, celkový stav se výrazně zhorší Rozvíjející se průjem, dehydratace a posléze septický stav vedou k podezření z náhlé příhody břišní. Skutečnou příčinou stavu je ale fulminantní průběh klostridiové kolitidy. 

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Hana Harazim, vloženo: 2012-11-15 14:48:21

Urosepse s nasedající bronchopneumonií

Dlouhodobě imobilní 82letá pacientka byla přijata do nemocnice s febriliemi, celkovou schváceností, oligoanurií a dušností. Vstupně výrazná leukocyturie, fluidothorax vlevo. Nutné napojení na UPV, podpora oběhu vazopresory. Došlo k rychlé progresi septického šoku s mutiorgánovým selháním. Pacientka zemřela 2. den po přijetí.

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D., vloženo: 2013-03-19 16:15:18

Letální průběh sepse při pneumonii u morbidně obézního pacienta

58letý pacient s CHOPN při BMI 45. Akutní zhoršení ventilace při respiračním infektu od počátku s těžkou globální respirační insuficiencí charakteru ARDS. Empiricky pokryt podáním širokospektrého ATB, napojen na UPV, avšak v průběhu 3 dní nutné navýšení ventilačních parametrů k PEEP 20 cm H2O, a FiO2 1,0. Známky septického stavu s rozvojem multiorgánového selhání. ATB terapie byla potencována cíleně dle kultivačního nálezu. 5. den hospitalizace pacient zemřel v důsledku zhroucení ventilační funkce plic při rozvinutém septickém šoku.

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D., vloženo: 2013-04-01 16:59:56

Sepse při peritonitidě - subhepatální absces

Pacient po levostr. hemikolektomii pro ca sigmatu před rokem. Před týdnem po pravostranné hemihepatektomii + resekci ložiska z levého jat. laloku propuštěn domů v dobérm stavu. Nyní přivezen na emergency pro bolesti břicha, zvracení, průjem, zimnice. Na CT nález hematomu v oblasti po jaterní resekci, oj. bublinky plynu. Rozvoj septického šoku při peritonitidě, oběhově nestabilní, tachypnoický, subileosní. Iindikována revize břicha, adhaesiolysa, resectio int. tenui partialis, decompressio int tenui et crassi, ileostomia axialis. Evakuace abscesu reg subhepat. l dx. Nutná vysoká vasopr. podpora pro obraz septického oběhového selhávání, UPV, ATB TH. Hemodynam. monitorace LIDCO, volumová terapie. Dle CT břicha dehiscence anastomózy, provedena operační revize, resutura anatomózy a deliberace střeva. Po týdnu překlad na chirurgii.

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D., vloženo: 2013-04-25 19:01:36

Perakutní průběh těžké septické endokarditidy

76letá pacientka v domácí péči, ošetřována rodinou. Poslední dny nejedla, málo pila. Obtížný kontakt. Na emergency přivezena pro progresi poruchy vědomí a rozvoj febrilí s podezřením na uroinfekt. Rychle progredující ventilační selhání indikuje k napojení na UPV, nutná podpora vazopresory. Nasazena empirická ATB terapie - Amoksiklav 1,2 g i.v. co 8 hod k pokrytí ev. močové infekce. Po rychlé progresi celkového stavu došlo po 8 hodinách pobytu v nemocnici k exitu. Pitevní nález potvrdil jako zdroj sepse nejen močový infekt, ale zejména přítomnost infikovaných chlopenních vegetací s perikarditidou.

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D., vloženo: 2013-07-09 11:17:07

Toxické megakolon se septickým šokem u mladé ženy.

Dosud zdravá žena, 22 let s negativní osobní a farmakologickou anamnézou, uvádí pouze intermitentní obstipace a průjmy v souvislosti se stresem. Vstupně na EMR pro zvracení  a průjem, bez dietní chyby. Progrese dehydratace se známkami šokového stavu, indikace k CT břicha, kde výrazná dilatace celého tračníku až vyhlazení haustrace, bez pneumoperitonea, bez volné tekutiny v dutině břišní. Výrazný meteorizmus, tenké kličky bez dilatace. V lab. laktátová acidóza 11 mmol/l, pH 6,99, leu 30,6 PCT 23. Po zavedení NGS evakuace mizerere. Zahájena ofenzivní SSC terapie těžké sepse. Operační revize s nálezem sterkorální peritonitidy, provedena subtotální kolektomie. Pooperačně přetrvávaly známky septického šoku, dosaženo early goal directerd therapy. 6. den přeložena v dobrém stavu na chirurgické oddělení.    

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D., vloženo: 2014-03-14 12:56:35